Отворени поступак јавне набавке радова – Грађевински радови на адаптацији и енергетској санацији Средње школе у Бабушници

Сагласно одредбама члана 32, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-27/2020-4

Набавка радова – Грађевински радови на адаптацији и енергетској санацији Средње школе у Бабушници

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
04. март 2020. године