Jавна набавка мале вредности добара – набавка путничког аутомобила за потреба Дома здравља као мера популационе политике општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :


ОПШТИНА БАБУШНИЦА – ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-55/2020-4

набавка путничког аутомобила за потреба Дома здравља као мера популационе политике општине Бабушница

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
28. мај 2020. године