Jавна набавка мале вредности : набавка гасног уља екстра лаког евро ЕЛ за загревање просторија зграде општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-69/2020-4

набавка гасног уља за загревање просторија зграде општине Бабушница

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
25. јун 2020. године.