Jавна набавка мале вредности услуга - услуга набавке угоститељских услуга у вези са обележавањем дана општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама   ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-74/2018-1

Набавка угоститељских услуга
у вези са обележавањем дана општине Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
15. август 2018. године