Jавна набавка мале вредности услуга - услуге изрaде пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу спортске хале у Бабушници


Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК
упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 404-123/2018-1

набавка услуге израде пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу спортске хале у Бабушници

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.

19. децембар 2018. године