Jавна набавка мале вредности услуга – услуга дезинскеције за 2019. годину

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА – ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-53/2019-4

услуга дезинскеције за 2019. годину

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
21.04.2019. године