Јавна набавкa мале вредности радова– Радови на ентеријеру хола Дома културе у Бабушници

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку
јавне набавке број 404-159/2019-4

Набавка радова - Радови на ентеријеру хола Дома културе у Бабушници

Текст целог јавног позива и конкурсне докуметације можете преузети овде.
06. децембар 2019. године