Јавна набавка радова у отвореном поступку – набавка радова на реконструкцији крова Дома културе у Бабушници

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК
упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-63/2018-1

Јавна набавка радова у отвореном поступку набавка радова на реконструкцији крова Дома културе у Бабушници .
Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
27. јул 2018. године