ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2019. ГОДИНИ

На основу члана 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017 - др. закон) и Уговора о донацији између УНОПС-а – програм «Норвешка за Вас» и општине Бабушница (UNOPS-NyF-2019-Grant-014),

ОПШТИНА БАБУШНИЦА


Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2019. ГОДИНИ

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима са средњим образовањем, са вишим или високим трогодишњим образовањем и најмање четворогодишњим високим образовањем која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.
Текст целог јавног позива можете преузети овде.
02. јун 2019. године