ОПШТИНА БАБУШНИЦА – ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА


објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

„BO BIOPLIN 01 DOO", Сегедински пут 86, 24000 Суботица је поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину изградње когенерацијског постројења на дрвну биомасу за производњу електричне енергије снаге 6,5 МW, на катастарској парцели број 2677 К.О. Велико Боњинце, општина Бабушница. Заинтересована јавност може извршити увид у садржину захтева у згради општине Бабушница, (канцеларија број 34), радним данима од 10 до 14 часова и доставити мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС „број 36/2009).

15. новембар 2018. године