Jавна набавка мале вредности добара - набавка горива за потребе општинске управе општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12, 14/15 И 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-145/2019-4

набавка горива за потребе службених возила органа Општинске управе општине Бабушница

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.

23. септембра 2019. године