Jавна набавка мале вредности услуга - набавка услуге надзора над извођењем радова на енергетској санацији фасаде и прозорских отвора спортске сале ОШ Деспот Стефан Лазаревић и објекта ПУ Дечија радост

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА – ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-115/2019-4

услуга надзора над извођењем радова на енергетској санацији фасаде и прозорских отвора спортске сале ОШ Деспот Стефан Лазаревић и објекта ПУ Дечија радост

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.

15.08.2019. године

Писмо председника општине- припрема буџета за 2020. годину

          У складу са буџетским календаром отпочели смо са активностима на изради буџета општине Бабушница за 2020.годину. Поступак припреме за израду и доношење Одлуке о буџету одвија се у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти, које нам је доставило Министарство финансија Републике Србије. У упутству су садржане основне економске претпоставке и смернице за израду буџета.
          Одлука о буџету је један од најважнијих правних аката који доноси Скупштина јединице локалне самоуправе. Овом Одлуком треба да се обезбеди правни и финансијски оквир за бржи развој наше општине, повољна клима за улагање у пољопривреду, отварање малих и средњих предузећа, развој инфраструктуре и других привредних активности. Такође, буџетом треба обезбедити средства за функционисање свих виталних функција наше општине, као што су образовање, здравство, култура, спорт...
         Текст целокупног писма можете преузети овде.

15.08.2019. године

Обавештење o измени и продужењу рока Јавног позива за реализацију програма стручне праксе у 2019. години

Разлог за измену и продужење рока Јавног позива: Измена Јавног позива за реализацију програма стручне праксе за 2019. годину у делу намене и дужине трајања Јавног позива. Након спроведеног Јавног позива за реализацију програма стручне праксе у 2019. години и разматрања Захтева од стране Комисије утврђено је да нису утрошена планирана средства по Јавном позиву. Неутрошена средства намењена су послодавцима за ангажовање незапослених лица са средњим образовањем и најмање четворогодишњим високим образовањем која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

Нови рок Јавног позива је 16.08.2019. године.

08. август 2019. године

ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Комисија за спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину, отуђења непокретности из јавне својине и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бабушница, објављује
 
О Г Л А С
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП  НЕПОКРЕТНОСТИ У  ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
 
Закуподавац : Општина Бабушница, ул. Ратка Павловића број 1 Бабушница.
 
 
Предмет давања у закуп је пословни простор – ресторан  у приземљу Зграде за спорт и физичку културу на комплексу Спортског центра у Бабушници, корисне површине 201 м2, који се налази на катастарској працели, број 356 КО Бабушница, уписана у ЛН, број 993 КО Бабушница, носиоца права јавне својине, општине Бабушница, као закуподавца, поступком јавног надметања.
Пословни простор се даје у закуп за обављање угоститељске делатности.
Почетна, односно најнижа висина закупнине на месечном нивоу  износи 0,99 евра/м2. 
Јавно надметање ће се одржати у згради општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1,  петог  радног дана по истеку рока  за подношење пријава  и то  са почетком у 12,00 часова. 
Све ближе информације у вези овог огласа, заинтересована физичка лица, предузетници и правна лица могу видети на званичном сајту  општине Бабушница: www.babusnica.rs ( текст огласа можете преузети овде)   и на Огласној табли општине Бабушница.
 
Комисија за спровођење поступка 
прибављања, отуђења и давања у
   закуп непокретности  општине 
Бабушница
02. август 2019. године