Jавна набавка добара мале вредности - набавка горива за потребе службених возила наручиоца Општина Бабушница – Председник

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК

упућује позив за подношење понуда у поновном поступку
јавне набавке мале вредности
број 404-139/2019-1

набавка горива за потребе службених возила наручиоца Општина Бабушница - Председник

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.

05. септембар 2019. године

Јавна набавка мале вредности услуга - Лични пратилац детета

Сагласно одредбама члана 39а, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-122/2019-4

Набавка услуге социјалне заштите – Лични пратилац детета

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
22. август 2019. године.

Jавна набавка мале вредности услуга - набавка угоститељских услуга у вези са обележавањем Дана општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-121/2019-1
Набавка угоститељских услуга у вези са обележавањем Дана општине Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
21. август 2019. године

Jавна набавка мале вредности добара - набавка горива за потребе службених возила наручиоца Општина Бабушница – Председник

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-119/2019-1

набавка горива за потребе службених возила наручиоца Општина Бабушница - Председник

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.

20. авгсут 2019. године