Jавна набавка мале вредности услуга – услуга дезинскеције за 2020. годину

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА – ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-48/2020-4

услуга дезинскеције за 2020. годину

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
21. мај 2020. године

Наредба Штаба за ванредне ситуације од 17.03.2020. године            Поводом Одлуке о увођењу ванредног стања у Републици Србије, Штаб за ванредне ситуације општине Бабушница, доноси следећу

Н А Р Е Д Б У

 1. Пијаца на територији општине Бабушница престаје са радом. Престају са радом продавци на уличним тезгама.
 2. Престају са радом угоститељски објекти, кафићи, козметички и фризерски салони, кладионице, спортски клубови на територији општине Бабушница.
 3. Забрањује се окупљање у парковима и на другим јавним површинама.
 4. Забрањују се све културне и спортске манифестције, као у затвореним, тако и на отвореном простору.
 5. Налаже се ауто такси превозницима да врше редовну дезинфекцију возила.
 6. Налаже се ЈКП „Комуналац“ Бабушница да у возила прима онолики број путника колико има седишта.
 7. Радно време запослених у органима општине Бабушница ограничава се на време од 8,00 до 12,00 сати, без коришћења паузе у току радног времена.
 8. Обуставља се рад свих шалтера и пријем странака у зграду општине Бабушница, као и непосредан рад са странкама у службеним просторијама Општинске управе.
 9. Налаже се начелници Општинске управе да омогући рад код куће свим запосленима који су тешки хронични болесници, као и у свим ситуацијама у којима се послови и задаци радног места могу обавити радом од куће.
 10. Налаже се Општинској управи да обезбеди појачан рад службе обезбеђења ради контролисаног и рестриктивног уласка само овлашћених лица у зграду општине, као и појачан рад запослених на пословима одржавања хигијене.
 11. Налаже се Општинској управи да обезбеди рад позивног центра за пружање информација које се тичу остваривања права грађана пред органима општине.
 12. Организује се рад позивног центра при Дому културе Бабушница који ће пружати све неопходне информације грађанима. Детаљнија обавештења у вези рада позивног центра биће објављена у току дана.
 13. Налаже се Центру за социјални рад да у сарадњи са Црвеним крстом Бабушница изради списак старачких и социјално угрожених домаћинстава са основним подацима и списак волонтера који би могли да буду ангажовани у пружању помоћи на испоруци, како намирница широке потрошње, тако и лекова и осталих потреба која та домаћинства изискују за несметан живот.
 14. Обавезују се председници месних заједница да прате стање на територији своје месне заједнице и о утврђеном стању обавештавају Општински штаб за ванредне ситуације.
 15. Председник општине биће у сталној комуникацији са директорима јавних предузећа и установа. Битне информације за грађане биће објављене на сајту општине Бабушница, сајту Инфо-сервиса Дома културе Бабушница и на други погодан начин.

Скенирану и потписану Наредбу можете преузети овде.
17. март 2020. године

Отворени поступак јавне набавке радова – Грађевински радови на адаптацији и енергетској санацији Средње школе у Бабушници

Сагласно одредбама члана 32, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-27/2020-4

Набавка радова – Грађевински радови на адаптацији и енергетској санацији Средње школе у Бабушници

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
04. март 2020. године

Отворени поступак јавне набавке добара – набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 32, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-25/2020-4

Набавка добара – набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Бабушница.
Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
26. фебруар 2020.