Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено - комуналне делатности

Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено - комуналне делатности

Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности разматра питања из области урбанизма, стамбено-комуналних делатности и уређивања грађевинског земљишта, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и других општих аката који се односе на обављање и развој комуналних делатности, уређивање грађевинског земљишта, стамбену изградњу и стамбене односе, просторног планирања и урбанизма на територији Општине, јавни градски и приградски превоз путника (линијски и ванлинијски), изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева и улица, као и друга питања из ове области, као и давање мишљења о предлозима других овлашћених предлагача.

Чланови одбора:
1. Ивица Вељковић из Бабушнице,
2. Мишел Антић из Извора,
3. Томица Филиповић из Бабушнице,
4. Валентина Николић из Горчинце,
5. Зоран Савић из Бабушнице.

Одбор за друштвене делатности и социјална питања

Одбор за друштвене делатности и социјална питања

Одбор разматра годишње програме и извештаје о раду установа чији је оснивач Општина из области основног и средњег образовања, културе, спорта, здравства, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, информисања, разматра питања и проблеме у областима уметничког стваралаштва, бриге о младима, малолетничке деликвенције, бриге о особама са сметњама у развоју, родне равноправности и једнаких могућности за све, заштите породице и слично.
Одбор разматра предлог буџета Општине, посебно у делу који се односи на финансирање програма друштвених делатности, а своје мишљење, ставове, закључке и сугестије доставља Скупштини ради доношења одговарајућих одлука.
Одбор је дужан да разматра евентуалне приговоре установа чије програме финансира Општина из свог буџета, а који се односе на реализацију усвојеног програма и финансијског плана одређене делатности, установе или организације, и да о томе обавести Скупштину.
Одбор разматра питања из области социјалне политике и социјалне сигурности грађана, ради реализације својих задатака остварује тесну сарадњу са институцијама из области социјалне заштите, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и мера за превазилажење проблема.

Чланови одбора:
1. Татјана Панчић из Бабушнице,
2. Тијана Аранђеловић из Бабушнице,
3. Љубиша Антић из Бабушнице,
4. Владан Цветковић из Бабушнице,
5. др Бојана Ћирић из Д. Стрижевца.

Одбор за друштвено - економски развој, привреду и финансије

Одбор за друштвено- економски развој, привреду и финансије

Одбор за друштвено-економски развој, привреду и финансије разматра и даје мишљење на предлог програма развоја Општине и појединих делатности и предлаже мере за његово спровођење, разматра стратешке планове и друга документа од значаја за економски развој Општине, разматра предлоге одлука из области привреде, занатства, туризма, угоститељства и трговине.
Одбор разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на финансирање послова Општине, таксе, накнаде и друге јавне приходе, програме развоја делатности за које је надлежна Скупштина, буџет, одлуку о завршном рачуну буџета, зајмове и задуживање Општине и друга економско-финансијска питања, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљења о предлозима других овлашћених предлагача.

Чланови одбора:
1. Милан Ранђеловић из Бабушнице,
2. Миљана Миленковић из Бабушнице,
3. Ивана Виденовић из Бабушнице,
4. Владимир Мишић из Бабушнице,
5. Родољуб Видановић из Камбелевца.

Одбор за административно-мандатна питања, избор, именовања и награде

Одбор за административно-мандатна питања, избор, именовања и награде

Припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника и лица која бира, именује и поставља Скупштина, разматра предлоге за престанак мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини извештај са предлогом за утврђивањем престанка мандата одборника, разматра извештај Изборне комисије и уверења о избору одборника и подноси Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата, а разматра и друга питања у вези са мандатно-имунитетним правима одборника.
У поступку потврђивања мандата одборника, Одбор ради на начин утврђен овим Пословником за рад Верификационог одбора на конститутивној седници Скупштине. Припрема предлоге за избор, именовања, постављења и разрешења, за које посебним актима није предвиђен други предлагач.
Одбор припрема предлоге за избор, именовања, постављења и разрешења чланова органа и представника Скупштине у органе одређене законом и Статутом, за које није предвиђено предлагање од стране других органа.
Одбор одлучује у првом степену о правима по основу рада лица која бира, именује или поставља Скупштина, и даје предлоге и мишљења Скупштини о испуњености услова за спровођење поступка разрешења тих лица.
Одбор разматра предлоге за награде, похвале и друга општинска признања, стара се о њиховом уручењу, обезбеђује одговарајући публицитет у средствима јавног информисања или на други одговарајући начин, врши друге послове који се односе на награде и признања које додељује Скупштина, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

Чланови одбора:
1. Владимир Илић из Бабушнице,
2. Миљана Миленковић из Бабушнице
3. Мирослав Стојановић из Бабушнице,
4. Ивана Радовановић из Бабушнице,
5. Сања Благојевић из Бабушнице.