Одсек за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке

Одсек за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке
Шеф Одсека:Негосава Костић
Телефон: +381 (0)10 385 112 локал 218У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ, у ОДСЕКУ за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, обављају се послови:

- доношење буџета и завршног рачуна,
-послови трезора који обухватају припрему и евидентирање захтева корисника буџета, финансијско планирање и управљање средствима у трезору, израду и контролу налога за плаћање, праћење наменског трошења средстава и послови благајне,
- послови буџетског рачуновдства и израда рачуноводствених извештаја,
- послови праћења пословања јавних предузећа и контрола цена комуналних услуга;
- утврђивање и наплата јавних прихода, пријем пореских пријава, одређивање висине локалних такси и накнада, доношење решења о порезу на имовину, порезу на катастарски приход од пољопривредне делатности и осталих пореза, послови пореског извршења, редовна и принудна наплата
- послови јавне набавке, који подразумевају израду плана јавних набавки, покретање и спровођење поступка јавне набавке, избор понуђача и извештавање о спроведеним јавним набавкама.

Архива документи

- Регистар обједињених процедура закључно са 2018. годином преузмите
- Конкурси и огласи преузмите
- ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА од 29.12.2015.
-ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ  КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА од 18.12.2017.

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
- Статут општине Бабушница
Пословник скупштине општине Бабушница
Одлука о организацији општинске управе општине Бабушница од 15.11.2018. године
Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Бабушница за 2014. годину
- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Бабушница
- Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Бабушница за 2015. годину
- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Бабушница
- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Бабушница
- Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Бабушница
- Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Бабушница

Огласна табла

ОГЛАСНА ТАБЛА

- Јавни позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Бабушница за 2021.годину (16.11.2020. године)
- Јавни позив за избор корисника помоћи за побољшање услова интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног простора (07.07.2020. године)
- Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта:Комплекс пољопривредног газдинства у функцији етно туризма за локацију кп.бр. 2119, 2128,2129 и 2130 КО Ракита (03.07.2020. године)
- Урбанистички пројекат: Комплекс пољопривредног газдинства у функцији етно туризма за локацију кп.бр. 2119, 2128, 2129 и 2130 КО Ракита
- Јавни оглас за вршење увида у бирачки списак за изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије (12.05.2020.)
- Јавни оглас за вршење увида у бирачки списак за изборе за одборнике Скупштине општине Бабушница (12.05.2020.)
- Закључак о начину пријема изборних листа за избор одборника Скупштине општине Бабушница заказаних за 26. април 2020. године (12.03.2020.)
- Јавни оглас за вршење увида у бирачки списак за изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије (05.03.2020.)
- Јавни оглас за вршење увида у бирачки списак за изборе за одборнике Скупштине општине Бабушница (05.03.2020.)
- Рани јавни увид поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године (02.03.2020.)
- Рани јавни увид Других измена и допуна Плана генералне регулације Бабушница (21.02.2020.)
  Материјал за Друге измене и допуне Плана генералне регулације Бабушница
- Јавни позива за учешће у израду Нацрта одлуке o измени и допуни одлуке о управљању гробљима и сахрањивању и обављању погребне делатности на територији општине Бабушница (27.12.2019.)
- Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о измени и допуни одлуке о о држању домаћих животиња на територији општине Бабушница (27.12.2019.)
-

- Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Бабушница (15.11.2019.)
- Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Бабушница (15.11.2019.)
- Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Бабушница (15.11.2019.)
- Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Бабушница (15.11.2019.)
- Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Бабушница (15.11.2019.)
- Нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Бабушница (15.11.2019.)
- Јавна расправа поводом нацрта предлога Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (14.11.2019.)
- Нацрт одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (14.11.2019.)
Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта (06.11.2019. године)
- Јавна расправа поводом нацрта Одлуке о буџету општине Бабушница за 2020. годину (15.10.2019. године)
- Обавештење о припреми нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина (22.08.2019.)
Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградња индустријског комплекса - електрана на биомасу (14.06.2019.)
- Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о изради првих измена и допуна Просторног плана општине Бабушница (27.05.2019)
- Јавни позив за доделу новчане помоћи ученицима и студентима са територије општине Бабушница (27.05.2019.)
- Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за локацију к.п. бр. 1082 КО Извор (објављено 09.05.2019. године)
- Урбанистички пројекат за локацију к.п. бр. 1082 КО Извор
- Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда
(објављено 08.05.2019. године)
- Јавна презентација и јавна расправа поводом Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње индустријског комплекса – електрана на биомасу
(11.04.2019. године)
Јавни позив за учешће у изради нацрта Одлуке о сахрањивању, гробљима и погребној делатности на територији општине Бабушница
(11.04.2019. године)
- Јавне консултације за План управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда бр. 39 деоница БАБУШНИЦА-СВОЂЕ 
- План управљања животном средином за Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу Бабушница-Свође српски енглески (23.03.2019. године)
Измена Прелиминарне листе изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2019. годину (22.03.2019. године)
- Прелиминарна листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2019. годину (објављено 15.03.2019. године)
- Урбанистички пројекат к.п.бр. 1082 Ко Извор (објављено 13.03.3019. године)
 (објављено 07.02.2019. године)
Решење 465-9/2018-02 (објављено 07.02.2019. године)
Позив на јавну расправу поводом нацрта предлога Статута општине Бабушница (објављено 19.12.2018. године)
Решење о извршењу број:325-13/2018-02 од 29.11.2018. године (објављено 13.12.2018. године)

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:РАДЕ МИНИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.
Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима Скупштине општине.