Одбор за борбу против корупције

Одбор за борбу против корупције

Одбор за борбу против корупције врши анализу појавних облика корупције на локалном нивоу, разматра и даје Скупштини мишљење на предлог Локалног акционог плана за борбу против корупције (у даљем тексту: ЛАП), активно учествује у едукацији о антикорупцијским механизмима, начину и значају надзора над спровођењем ЛАП-а, помаже у спровођењу кампања за информисање грађана о механизмима ЛАП-а, прати и разматра стање и појаву корупције у свим областима друштвеног живота и сагледава активности у борби против корупције, предлаже Скупштини мере које треба предузети, прати њихово спровођење и даје иницијативе за доношење одговарајућих аката и мера у овој области, како би органи Општине и носиоци јавних овлашћења на локалном нивоу своја овлашћења вршили у складу са начелима владавине права, нулте толеранције на корупцију, одговорности, ефикасности и транспарентности.

Чланови одбора:
1. Саша Јовановић из Бабушнице,
2. Мирослав Стојановић из Бабушнице,
3. Тијана Аранђеловић из Бабушнице,
4. Зоран Јовановић из Бабушнице,
5. Дејан Савић из Извора.

Одбор за заштиту и унапређење животне средине

Одбор за заштиту и унапређење животне средине

Одбор за заштиту и унапређење животне средине прати и разматра питања везана за екологију, заштиту и унапређење животне средине, ваздуха, природе и природних добара, заштиту од буке и прати активности на спречавању и отклањању штетних последица које угрожавају животну средину, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

Чланови одбора:
1. Весна Марковић из Д. Стрижевца,
2. Љиљана Милошевић из Бабушнице,
3. Горан Цолић из Д. Крњина,
4. Бојан Јовановић из В.Боњинце,
5. др Славољуб Костић из Бабушнице.

Одбор за пољопривреду и развој села

Одбор за пољопривреду и развој села

Одбор за пољопривреду и развој села разматра питања из области развоја и планирања, усмеравања и подстицања развоја пољопривреде и уређења сеоских подручја и развоја села, шумарства и водопривреде, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

Чланови одбора:
1. Дејан Адамовић из Бабушнице,
2. Горан Цолић из Д. Крњина,
3. Мишел Антић из Извора
4. Тамара Стаменковић из Драгинца,
5. Небојша Алексић из Стрелца.

Одбор за рад месних заједница, верских питања и називе улица и насеља

Одбор за рад месних заједница, верских питања и називе улица и насеља

Одбор разматра питања образовања месних заједница и усклађивања односа у месним заједницама, подстиче развој инфраструктуре на подручју месних заједница, контролише и подстиче рад месних заједница, разматра и друга питања од интереса за грађане у месним заједницама, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.
Одбор прати и разматра питања односа и сарадње Скупштине са верским заједницама, помаже им у решавању проблема на које наилазе, стара се о стварању и очувању добрих међуконфесионалних односа, међусобног уважавања и верске и међунационалне толеранције, врши друге послове из области односа са верским заједницама, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука које се односе на верске заједнице и даје мишљења о предлозима других овлашћених предлагача.
Одбор, утврђује предлоге назива улица, тргова, заселака и делова насељених места на територији Општине, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

Чланови одбора:
1. Мирослав Станојевић из Горчинца,
2. Дејан Петровић из Бабушнице,
3. Дејан Јовановић из Д. Стрижевца,
4. Саша Златанов из Раките,
5. др Слабољуб Костић из Бабушнице.