Одсек за послове матичних књига, личних стања грађана и послове месних канцеларија

Одсек за  послове матичних књига, личних стања грађана и послове месних канцеларија
Шеф Одсека:Бранкица Ранђеловић
Телефон:+381 (0)10 383 025 локал 103У ОДЕЉЕЊУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, у ОДСЕКУ за послове матичних књига, личних стања грађана и послове месних канцеларија, обављају се следећи послови:

- вођење матичних књига рођених, венчаних и умрлих лица и књига држављана, издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству, решавање о промени личног имена, накнадни уписи и исправке у матичним књигама, обављање венчања, пријаве смрти лица и сачињавање смртовнице,
- послови у вези са вођењем јединственог бирачког списка који као поверени посао обухвата упис, брисање, измене, допуне и исправке по службеној дужности или на захтев грађана,
- послови месних канцеларија који се односе на рад месних канцеларија на сеоским подручјима, у којима се примају поднесци грађана, воде матичне књиге и књиге држављана и издају изводи и уверења из тих књига, узимају потребне изјаве, прикупљају подаци.

Одсек за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове

Одсек за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове
Шеф Одсека:Иван Димитријевић
Телефон:+381 (0)10 383 025 локал 122У ОДЕЉЕЊУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, у ОДСЕКУ за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове, обављају се следећи послови:

- послови образовања који обухватају рад установа предшколског и основног образовања, надзор над њиховим радом од стране просветне инспекције, одржавање основних школа и дечјих вртића, послови организовања превоза одређених категорија ученика,
- послови друштвене бриге о деци који се односе на утврђивање накнаде зараде за време породиљског одсуства и неге детета, родитељског додатка, дечјег додатка, вођење евиденције и послови у вези са статусом деце ометене у развоју,
- послови везани за културу, спорт и омладину, праћење стања у овим областима, учествовање у изградњи и одржавању спортских објеката, реализација локалне омладинске политике, инспекцијски послови у области спорта,
- здравствена заштита која обухвата послове везане за унапређење примарне здравствене заштите, одржавање објеката и праћење стања у овој области,
- послови социјалне заштите,
- послови борачко инвалидске заштите, под којима се подразумевају поступци за признавање својства инвалида и поступци по прописима из области борачке заштите, послови комесаријата за избеглице који као поверени послови обухватају прихват избеглих и расељених лица, обезбеђење њиховог смештаја и збрињавања,
- послови из области радно правног статуса запослених, вођење персоналних досијеа, послови управљања људским ресурсима, вођење кадровске евиденције, израда кадровског плана,
- послови пружања правне помоћи грађанима ,
- послови у области одбране који обухватају израду планова одбране, припрему за одбрану правних лица, мере приправности,
- послови у вези са ванредним ситуацијама у оквиру којих је заштита од елементарних и других већих непогода, заштита од пожара и поплава, функционисање цивилне заштите и штаба за ванредне ситуације, послови у вези са приватним обезбеђењем,
- послови у вези са поступањем по захтевима за давање информација од јавног значаја, послови везани за агенцију за борбу против корупције, заштиту података о личности, израду информатора о раду и други послови,
- послови у вези са положајем националних мањина,
- послови услужног центра који обухватају оверу потписа, рукописа и преписа докумената, давање информација странкама, пријем и завођење поднесака, пријем поште и послови архивирања, канцеларијско пословање,
- послови економата, одржавања парног котла и система за централно грејање, послови загревања, одржавање хигијене и послови обезбеђења зграде општине,
- скупштински послови који се односе на обављање стручних и организационих послова за скупштину општине, председника општине и општинско веће, њихова радна тела и начелника општинске управе, као што су припремање седница, припремање материјала и обрада аката усвојених на седницама, чување изворних докумената и вођење евиденције о одржаним седницама, сачињавање одговора на дописе упућене председнику скупштине, председнику општине, начелнику општинске управе и већу, информисање јавности о раду органа општине, протокол и односи са јавношћу, вођење записника са састанака у згради општине, уколико за то нису задужене остале службе и други послови.

Одсек за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине

Одсек  за  привреду, локални економски развој и заштиту животне средине
Шеф Одсека:
Телефон: +381 (0)10 385 112 локал 160У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ, у ОДСЕКУ за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине обављају се послови:

- доношење и спровођење програма локалног економског развоја,
- послови у области пољопривреде, заштита, уређење и коришћење земљишта, шума и шумског земљишта, мере за спровођење пољопривредне политике средствима буџета;
- послови у области водопривреде, доношење оперативних планова за одбрану од поплава на водама II реда, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђивање водопривредних услова, издавање водопривредних сагласности и дозвола за објекте локалног значаја,
- послови везани за развој туризма, угоститељства, занатства, трговине, приватног предузетништва и задругарства,
- послови у вези са енергетском ефикасношћу,
- послови унапређења функционисања јавних комуналних предузећа, послови модернизације рада јавних комуналних предузећа, побољшање комуналне инфраструктуре, вршење управног надзора над радом комуналних предузећа, контрола цена производа и услуга,
- послови заштите животне средине, процене утицаја затеченог стања и ажурирање студија о процени утицаја на животну средину
- послови из области саобраћаја, уређивања грађевинског земљишта, управљање површинама намењеним паркиралиштима, јавни превоз на територији општине, надзор над безбедношћу саобраћаја и такси превоза,
- послови администрирања мреже и информатике.

Одсек за урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове

Одсек  за  урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове
Шеф Одсека:Владан Савић 
Телефон: +381 (0)10 385 112 локал 132У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ, у ОДСЕКУ за , урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове обављају се послови:

- просторно и урбанистичко планирање, издавање урбанистичких аката, локацијских дозвола за одређене објекте, потврђивање урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и препарцелације,
- послови у вези са уређењем грађевинског земљишта, издавање грађевинских дозвола за објекте за које дозволе не издају републички органи, издавање употребних дозвола,
- легализација објеката, односно накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе за објекте који су изграђени или реконструисани без грађевинске дозволе,
- имовинско-правни послови који обухватају вођење евиденције непокретности у јавној својини које користе органи општине, евиденција зграда, станова, пословног простора и земљишта, спровођење поступка експропријације, отуђења, прибављања и закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини,
- послови обједињене процедуре за: издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, пријаву радова, издавање употребне дозволе, за прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, за прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из надлежности локалне самоуправе, као и обезбеђења услова за прикључење на инфаструктурну мрежу и упис права својине на изграђеном објекту и друге послове у оквиру обједињене процедуре.
За обављање послова обједињене процедуре у овом Одсеку образује се Служба за спровођење процедуре у поступку за издавање аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката,
- пружање комуналних услуга, коришћење пословног простора, стамбених зграда, вођење евиденције конституисаних стамбених заједница, коришћење и одржавање општинских путева и улица,
- као и послови грађевинске инспекције, комуналне инспекције, инспекције заштите животне средине и саобраћајне инспекције.