Jавна набавка мале вредности : набавка рачунарске опреме по партијама

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-74/2020-4

набавка рачунарске опреме по партијама

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
31. јул 2020. године

Отворени поступак јавнe набавке добара – набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 32, 57. и 60. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

 

ОПШТИНА БАБУШНИЦА- ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-82/2020-4

 

Набавка добара – набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Бабушница

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
28. јул 2020. године

Јавна набавке мале вредности - помоћ у кући за стара и изнемогла лица

Сагласно одредбама члана 39а, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-87/2020-4

Набавка услуге социјалне заштите – услуге помоћ у кући за стара и изнемогла лица

Текст целог јавног позива и конкурсне докуменатције можете преузети овде.
17. јул 2020. године

Jавна набавка мале вредности добара – набавка возила за превоз деце предшколске установе „Дечја радост“

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА – ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-76/2020-4

набавка возила за превоз деце предшколске установе „Дечја радост“

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
15. јул 2020. године