План генералне регулације

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  БАБУШНИЦЕ

Комплетну документацију можете погледати и преузети испод:

Прве измене и допуне Плана генералне регулације Бабушнице
- Одлука о изради Првих измена и допуна Плана генералне регулације Бабушнице
- Тексуални део Првих измена и допуна Плана генералне регулације Бабушнице
- Графички приказ
- Документациона основа


План генералне регулације Бабушнице
Одлука о доношењу Плана генералне регулације Бабушнице
Текстуални део Плана генералне регулације
Графички прикази
A1-Граница плана и постојећег грађевинског подручја
A2-Постојећа функционална организација са претежном наменом
P1-Планирано грађевинско подручје са претежном наменом
P2-1-Саобраћајно решење и површине јавне намене - део 1
P2-2-Саобраћајно решење и површине јавне намене - део 2
P2-3-Површине јавне намене - део 3 - координате
P2-4-Површине јавне намене - део 4- координате осовина
P2-5-Површине јавне намене - део 5- попречни профили
P3-1-Урбанистичка регулација са грађевинским линијама - део 1
P3-2-Урбанистичка регулација са грађевинским линијама - део 2
P4-1-Електроенергетска и телекомуникациона мрежа
P4-2-Гасификација
P4-3-Водоводна и канализациона мрежа
P4-3-Водоводна и канализациона мрежа
Документациона основа