ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Комисија за спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину, отуђења непокретности из јавне својине и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бабушница, објављује
 
О Г Л А С
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП  НЕПОКРЕТНОСТИ У  ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
 
Закуподавац : Општина Бабушница, ул. Ратка Павловића број 1 Бабушница.
 
 
Предмет давања у закуп је пословни простор – ресторан  у приземљу Зграде за спорт и физичку културу на комплексу Спортског центра у Бабушници, корисне површине 201 м2, који се налази на катастарској працели, број 356 КО Бабушница, уписана у ЛН, број 993 КО Бабушница, носиоца права јавне својине, општине Бабушница, као закуподавца, поступком јавног надметања.
Пословни простор се даје у закуп за обављање угоститељске делатности.
Почетна, односно најнижа висина закупнине на месечном нивоу  износи 0,99 евра/м2. 
Јавно надметање ће се одржати у згради општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1,  петог  радног дана по истеку рока  за подношење пријава  и то  са почетком у 12,00 часова. 
Све ближе информације у вези овог огласа, заинтересована физичка лица, предузетници и правна лица могу видети на званичном сајту  општине Бабушница: www.babusnica.rs ( текст огласа можете преузети овде)   и на Огласној табли општине Бабушница.
 
Комисија за спровођење поступка 
прибављања, отуђења и давања у
   закуп непокретности  општине 
Бабушница
02. август 2019. године