СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Надлежност Скупштине општине

Скупштина општине, у складу са законом:
1. доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
2. доноси Одлуку о буџету и усваја завршни рачун буџета;
3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
4. доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне планове и друге планске документе, у складу са законом;
5. доноси просторни и урбанистички план Општине;
6. доноси прописе и друге опште акте из надлежности општине;
7. бира и разрешава локалног омбудсмана;
8. поставља и разрешава општинског правобраниоца;
9. расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
10. образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Општине;
11. оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса;
12. оснива установе и организације у области предшколског образовања и васпитања, основног образовања, културе, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
13. именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом;
14. именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом;
15. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
16. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
17. бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
18. именује и разрешава главног урбанисту;
19. усваја Кадровски план;
20. уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику, прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење;
21. доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта; одлучује о прибављању и отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине у складу са законом и прописом Општине;
22. доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, може основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од јавног интереса у области становања;
23. уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Општине, уређује висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима Општине;
24. уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине;
25. прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у јавној својини Општине;
26. ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Општине;
27. уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Општине;
28. уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;
29. доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима и специфичностима Општине и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
30. доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује противерозивне мере и њихово спровођење;
31. доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом;
32. утврђује висину боравишне таксе на територији Општине;
33. доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана;
34. доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на јавним површинама, уређује држање домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом;
35. доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за рекреацију, укључујући и купање;
36. доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на територији Општине и доноси Одлуку о оснивању канцеларије за младе;
37. доноси програм и план енергетске ефикасности;
38. одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине, заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, као и о преносу права својине на другог носиоца права јавне својине;
39. одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом;
40. одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини Општине, установама, јавним предузећима, јавним агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Општина;
41. одлучује о одузимању права коришћења на стварима у својини Општине од носиоца права коришћења, у складу са законом;
42. даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини Општине (месним заједницама, установама и другим организацијама) за давање на коришћење и у закуп тих ствари;
43. одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Општине, даје сагласност на концесиони акт;
44. даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење председнику Општине да потпише јавни уговор у име Општине;
45. образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања;
46. образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру;
47. утврђује висину општинских таксе и других локалних прихода који Општини припадају по закону;
48. утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
49. утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на одлуку о промени цена комуналних услуга, у складу са законом;
50. утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској установи за децу из материјално угрожених породица;
51. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
52. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
53. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
54. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, која су утврђена Пословником Скупштине
55. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
56. предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за експропријацију у корист Општине;
57. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
58. разматра и усваја извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
59. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, хуманитарним и другим организацијама;
60. информише јавност о свом раду;
61. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
62. организује службу правне помоћи грађанима;
63. уређује организацију и рад мировних већа;
64. утврђује празник Општине;
65. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
66. уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и почасних звања;
67. одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;
68. разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
69. разматра и усваја извештаје Савета за међунационалне односе;
70. разматра и усваја извештај о раду локалног омбудсмана,
71. усваја Етички кодекс понашања функционера, службеника и намештеника у органима и службама општине (у даљем тексту: Етички кодекс);
72. доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
73. обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом.

Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника:
1. доноси Статут;
2. доноси Одлуку о буџету и усваја завршни рачун буџета;
3. доноси план развоја Општине и стратегије којима се утврђују правци деловања Општине у одређеној области;
4. доноси просторни план;
5. доноси урбанистичке планове;
6. одлучује о јавном задуживању Општине;
7. одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама;
8. одлучује о образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању месних заједница и других облика месне самоуправе;
9. одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;
10. утврђује празник Општине;
11. одлучује о додели звања „почасни грађанин" Општине;
12. доноси одлуку о делокругу, саставу, избору чланова и начину рада Савета за међунационалне односе;
13. усваја Етички кодекс и
14. одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим статутом.