Одсек за послове матичних књига, личних стања грађана и послове месних канцеларија

Одсек за  послове матичних књига, личних стања грађана и послове месних канцеларија
Шеф Одсека:Бранкица Ранђеловић
Телефон:+381 (0)10 383 025 локал 103У ОДЕЉЕЊУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, у ОДСЕКУ за послове матичних књига, личних стања грађана и послове месних канцеларија, обављају се следећи послови:

- вођење матичних књига рођених, венчаних и умрлих лица и књига држављана, издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству, решавање о промени личног имена, накнадни уписи и исправке у матичним књигама, обављање венчања, пријаве смрти лица и сачињавање смртовнице,
- послови у вези са вођењем јединственог бирачког списка који као поверени посао обухвата упис, брисање, измене, допуне и исправке по службеној дужности или на захтев грађана,
- послови месних канцеларија који се односе на рад месних канцеларија на сеоским подручјима, у којима се примају поднесци грађана, воде матичне књиге и књиге држављана и издају изводи и уверења из тих књига, узимају потребне изјаве, прикупљају подаци.