Одсек за друштвене делатности, општу управу и послове матичних књига

Одсек за  друштвене делатности, општу управу и послове матичних књига
Шеф Одсека:Бранкица Ранђеловић
Телефон:+381 (0)10 383 025 локал 103У ОДЕЉЕЊУ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ, у ОДСЕКУ за друштвене делатности, општу управу и послове матичних књига, обављају се следећи послови:

 • послови образовања који обухватају рад установа предшколског и основног образовања, одржавање основних школа и дечјих вртића, послови организовања превоза одређених категорија ученика;
 • послови друштвене бриге о деци који се односе на утврђивање накнаде зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, родитељског додатка, дечјег додатка, вођења евиденције и послови у вези са статусом деце ометене у развоју;
 • послови везани за културу, спорт и омладину, праћење стања у овим областима, учествовање у изградњи и одржавању спортских објеката, реализација локалне омладинске политике;
 • послови здравствене заштите који обухватају послове везане за унапређење примарне здравствене заштите, одржавање објеката и праћење стања у овој области;
 • послови социјалне заштите;
 • послови из области радно правног статуса запослених, вођење персоналних досијеа, послови управљања људским ресурсима, вођење кадровске евиденције, израда кадровског плана;
 • послови борачко инвалидске заштите, под којима се подразумевају поступци за признавање својства инвалида и поступци по прописима из области борачке заштите, послови комесаријата за избеглице који као поверени послови обухватају прихват избеглих и расељених лица, обезбеђење њиховог смештаја и збрињавања;
 • послови пружања правне помоћи грађанима;
 • послови у вези са поступањем по захтевима за давање информација од јавног значаја;
 • послови везани за агенцију за борбу против корупције и заштиту података о личности;
 • послови услужног центра који обухватају оверу потписа, рукописа и преписа докумената, давање информација странкама, пријем и завођење поднесака, пријем поште и послови архивирања;
 • послови економата и одржавање хигијене;
 • скупштински послови који се односе на обављање стручних и организационих послова за скупштину општине, председника општине и општинско веће, њихова радна тела и начелника општинске управе, као што су припремање седница, припремање материјала и обрада аката усвојених на седницама, чување изворних докумената и вођење евиденције о одржаним седницама, вођење записника са састанака у згради општине, уколико за то нису задужене остале службе;
 • послови вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих лица и књига држављана, издавања извода из матичних књига и уверења о држављанству;
 • послови решавања захтева за промену личног имена, накнадни уписи и исправке у матичним књигама;
 • послови венчања, пријаве смрти лица и сачињавање смртовнице;
 • послови у вези са вођењем јединственог бирачког списка који као поверени посао обухвата   упис, брисање, измене, допуне и исправке по службеној дужности или на захтев грађана;
 • послови месних канцеларија који се односе на рад месних канцеларија на сеоским подручјима.

У оквиру Одсека за друштвене делатности, општу управу и послове матичних књига образоване су Канцеларија за младе и месне канцеларије Звонце, Стол и Љуберађа.