Одсек за привреду, локални економски развој, јавне набавке и заштиту животне средине

Одсек  за  привреду, локални економски развој, јавне набавке и заштиту животне средине
Шеф Одсека: Милан Пејчић
Телефон: +381 (0)10 385 112 локал 160


У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ, у ОДСЕКУ за привреду, локални економски развој, јавне набавке и заштиту животне средине обављају се послови:

- доношења и спровођења програма локалног економског развоја,
- послови реализације развојних пројеката од интереса за општину, представљање инвестиционих потенцијала општине и реализације активности на привлачењу инвестиција,
- послови израде нормативних аката из области локалног економског развоја,
- послови у области пољопривреде, заштита, уређење и коришћење земљишта, шума и шумског земљишта, мере за спровођење пољопривредне политике и рурални развој,
- послови у области водопривреде, доношење оперативних планова за одбрану од поплава на водама II реда, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђивање водопривредних услова, издавање водопривредних сагласности и дозвола за објекте локалног значаја,
- послови везани за развој туризма, угоститељства, занатства,трговине, приватног предузетништва и задругарства,
- послови у вези са енергетском ефикасношћу,
- послови унапређења функционисања јавних комуналних предузећа, послови модернизације рада јавних комуналних предузећа, побољшање комуналне инфраструктуре, вршење управног надзора над радом комуналних предузећа, контрола цена производа и услуга,
-послови везани за путну инфраструктуру и њено одржавање,
- послови заштите животне средине, процене утицаја затеченог стања и ажурирање студија о процени утицаја на животну средину
- послови из области саобраћаја, уређивања грађевинског земљишта, управљање површинама намењеним паркиралиштима, јавни превоз на територији општине, надзор над безбедношћу саобраћаја и такси превоза,
- послови јавне набавке, који подразумевају израду плана јавних набавки, покретање и спровођење поступка јавне набавке, избор понуђача и извештавање о спроведеним
јавним набавкама.
-послови везани за информациони систем који обухватају, одржавање и аутоматску обраду података, логистичку подршку раду свих органа и остваривање комуникација
- послови администрирања мреже и информатике.