Документи

СТАТУТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА - пречишћен текст
Пословник Скупштине општине Бабушница
Информатор о раду
Кодекс понашања службеника и намештеника у органима и службама општине Бабушница
Водна књига - Бабушница
Локални катастар загађивача


Правилник о организацији послова и систематизацији радних места у органима и службама општине Бабушница - пречишћен текст
Правилник о средствима за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења
Правилник о учешћу грађана у јавном животу на локалном нивоу и консултацијама са јавношћу
Правилник о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења
Правилник о утврђивању јавног интереса
Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у органима општине Бабушница

Одлука о организацији општинске управе општине Бабушница 09.12.2020.
Одлука о накнади за депоновање отпада на Регионалној депонији Пирот


Решење о одређивању овлашћених службених лица за вођење управног поступка, одлучивања у управној ствари и предузимању појединих радњи пре доношење решења у управном поступку