Одсек за урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове

Одсек  за  урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове
Шеф Одсека:Владан Савић 
Телефон: +381 (0)10 385 112 локал 132У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ, у ОДСЕКУ за , урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове обављају се послови:

- просторно и урбанистичко планирање, издавање урбанистичких аката, локацијских дозвола за одређене објекте, потврђивање урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и препарцелације,
- послови у вези са уређењем грађевинског земљишта, издавање грађевинских дозвола за објекте за које дозволе не издају републички органи, издавање употребних дозвола,
- легализација објеката, односно накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе за објекте који су изграђени или реконструисани без грађевинске дозволе,
- имовинско-правни послови који обухватају вођење евиденције непокретности у јавној својини које користе органи општине, евиденција зграда, станова, пословног простора и земљишта, спровођење поступка експропријације, отуђења, прибављања и закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини,
- послови обједињене процедуре за: издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, пријаву радова, издавање употребне дозволе, за прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, за прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из надлежности локалне самоуправе, као и обезбеђења услова за прикључење на инфаструктурну мрежу и упис права својине на изграђеном објекту и друге послове у оквиру обједињене процедуре.
За обављање послова обједињене процедуре у овом Одсеку образује се Служба за спровођење процедуре у поступку за издавање аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката,
- пружање комуналних услуга, коришћење пословног простора, стамбених зграда, вођење евиденције конституисаних стамбених заједница, коришћење и одржавање општинских путева и улица,
- као и послови грађевинске инспекције, комуналне инспекције, инспекције заштите животне средине и саобраћајне инспекције.