ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

  Ивана Стојичић, председница општине Бабушница
тел: 010 385 112, факс 010 385 191

Ivana Stojicic           
            Рођена 06.01.1980.године у Пироту. Живи у Бабушници. Завршила основну школу и гимназију (природно математички смер) у Бабушници. Факултет за менаџмент завршила на Мегатренд универзитету у Нишу, са звањем економиста у области менаџмента.
          Ради од 01.01.2000.године у приватној фирми D-company у Бабушници. Распоређена, најпре у одсеку за финансије, од 2005. до 2010. на радном месту Менаџер људских ресурса, а од 2010.године на месту Менаџер система квалитета. Од 2007.године активно је укључена у увођење и контролу система квалитета. У својој каријери стекла је звање интерног и екстерног проверавача за системе ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Активно је учествовала у свим проверама квалитета од стране највећих светских компанија у производњи пнеуматика. Вођа је пројеката, који се тичу друштвено-социјалне одговорности компаније, као и образовања и обуке кадрова. Говори енглески и руски језик.
            Удата је и мајка троје деце.


Председник општине:

1) представља и заступа Општину

2)предлаже начин решаваља питања о којима одлучује Скупштина општине

3)наредбодавац је за извршење буџета

4)оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;

5)даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

6)одлучује о давању на коришћење, односно закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије

7)усмерава и усклађује рад Општинске управе

8)доноси појединачне актеза које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине општине

9)информише јавност о свом раду;

10)подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине

11)образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности