Одсек за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове

Одсек за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове
Шеф Одсека:Иван Димитријевић
Телефон:+381 (0)10 383 025 локал 122У ОДЕЉЕЊУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, у ОДСЕКУ за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове, обављају се следећи послови:

- послови образовања који обухватају рад установа предшколског и основног образовања, надзор над њиховим радом од стране просветне инспекције, одржавање основних школа и дечјих вртића, послови организовања превоза одређених категорија ученика,
- послови друштвене бриге о деци који се односе на утврђивање накнаде зараде за време породиљског одсуства и неге детета, родитељског додатка, дечјег додатка, вођење евиденције и послови у вези са статусом деце ометене у развоју,
- послови везани за културу, спорт и омладину, праћење стања у овим областима, учествовање у изградњи и одржавању спортских објеката, реализација локалне омладинске политике, инспекцијски послови у области спорта,
- здравствена заштита која обухвата послове везане за унапређење примарне здравствене заштите, одржавање објеката и праћење стања у овој области,
- послови социјалне заштите,
- послови борачко инвалидске заштите, под којима се подразумевају поступци за признавање својства инвалида и поступци по прописима из области борачке заштите, послови комесаријата за избеглице који као поверени послови обухватају прихват избеглих и расељених лица, обезбеђење њиховог смештаја и збрињавања,
- послови из области радно правног статуса запослених, вођење персоналних досијеа, послови управљања људским ресурсима, вођење кадровске евиденције, израда кадровског плана,
- послови пружања правне помоћи грађанима ,
- послови у области одбране који обухватају израду планова одбране, припрему за одбрану правних лица, мере приправности,
- послови у вези са ванредним ситуацијама у оквиру којих је заштита од елементарних и других већих непогода, заштита од пожара и поплава, функционисање цивилне заштите и штаба за ванредне ситуације, послови у вези са приватним обезбеђењем,
- послови у вези са поступањем по захтевима за давање информација од јавног значаја, послови везани за агенцију за борбу против корупције, заштиту података о личности, израду информатора о раду и други послови,
- послови у вези са положајем националних мањина,
- послови услужног центра који обухватају оверу потписа, рукописа и преписа докумената, давање информација странкама, пријем и завођење поднесака, пријем поште и послови архивирања, канцеларијско пословање,
- послови економата, одржавања парног котла и система за централно грејање, послови загревања, одржавање хигијене и послови обезбеђења зграде општине,
- скупштински послови који се односе на обављање стручних и организационих послова за скупштину општине, председника општине и општинско веће, њихова радна тела и начелника општинске управе, као што су припремање седница, припремање материјала и обрада аката усвојених на седницама, чување изворних докумената и вођење евиденције о одржаним седницама, сачињавање одговора на дописе упућене председнику скупштине, председнику општине, начелнику општинске управе и већу, информисање јавности о раду органа општине, протокол и односи са јавношћу, вођење записника са састанака у згради општине, уколико за то нису задужене остале службе и други послови.