Одсек за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове

Одсек за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове
Шеф Одсека:Иван Димитријевић
Телефон:+381 (0)10 383 025 локал 122У ОДЕЉЕЊУ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, у ОДСЕКУ за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове, обављају се следећи послови:

-послови образовања који обухватају рад установа предшколског и основног образовања, одржавање основних школа и дечјих вртића, послови организовања превоза одређених категорија ученика;
-послови друштвене бриге о деци који се односе на утврђивање накнаде зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, родитељског додатка, дечјег додатка, вођења евиденције и послови у вези са статусом деце ометене у развоју;
-послови везани за културу, спорт и омладину, праћење стања у овим областима, учествовање у изградњи и одржавању спортских објеката, реализација локалне омладинске политике;
-послови здравствене заштите који обухватају послове везане за унапређење примарне здравствене заштите, одржавање објеката и праћење стања у овој области;
-послови социјалне заштите;
-послови из области радно правног статуса запослених, вођење персоналних досијеа, послови управљања људским ресурсима, вођење кадровске евиденције, израда кадровског плана;
-послови борачко инвалидске заштите, под којима се подразумевају поступци за признавање својства инвалида и поступци по прописима из области борачке заштите, послови комесаријата за избеглице који као поверени послови обухватају прихват избеглих и расељених лица, обезбеђење њиховог смештаја и збрињавања,
-послови пружања правне помоћи грађанима;
-послови у области одбране који обухватају израду планова одбране, припрему за одбрану правних лица, мере приправности;
-послови у вези са ванредним ситуацијама у оквиру којих је заштита од елементарних и других већих непогода, заштита од пожара и поплава, функционисање цивилне заштите и штаба за ванредне ситуације;
-послови у вези са поступањем по захтевима за давање информација од јавног значаја;
-послови везани за агенцију за борбу против корупције и заштиту података о личности;
-послови везани за процену ризика;
-послови услужног центра који обухватају оверу потписа, рукописа и преписа докумената, давање информација странкама, пријем и завођење поднесака, пријем поште и послови архивирања;
-послови економата и одржавање хигијене;
-скупштински послови који се односе на обављање стручних и организационих послова за скупштину општине, председника општине и општинско веће, њихова радна тела и начелника општинске управе, као што су припремање седница, припремање материјала и обрада аката усвојених на седницама, чување изворних докумената и вођење евиденције о одржаним седницама, сачињавање одговора на дописе упућене председнику скупштине, председнику општине, начелнику општинске управе и већу, информисање јавности о раду органа општине, протокол и односи са јавношћу, вођење записника са састанака у згради општине, уколико за то нису задужене остале службе.

У оквиру Одсека за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове образована је Канцеларија за младе.