Јавно правобранилаштво

 

Општинско правобранилаштво
    

Општинско правобранилаштво општине Бабушница врши послове правне заштите имовинских права и интереса Општине Бабушница.

Општинско правобранилаштво у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као законски заступник општину и њене органе, а може да заступа и друга правна лица чије се финансирање обезбеђује из буџета ради заштите имовинских права и интереса општине.

Општинско правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица које заступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса.

Општинско правобранилаштво даје правна мишљења правним лицима чија имовинска права и интересе заступа, на њихов захтев, у вези са закључивањем уговора, посебно уговора из области имовинскоправних односа и привредноправних уговора и даје правне савете о другим имовинскоправним питањима свим органима општине које заступа.

Функцију Општинског правобранилаштва врши Општински правобранилац општине Бабушница, којег поставља Општинско веће на предлог Председника општине на период од 5 година.