Одбор за друштвено - економски развој, привреду и финансије

Одбор за друштвено- економски развој, привреду и финансије

Одбор за друштвено-економски развој, привреду и финансије разматра и даје мишљење на предлог програма развоја Општине и појединих делатности и предлаже мере за његово спровођење, разматра стратешке планове и друга документа од значаја за економски развој Општине, разматра предлоге одлука из области привреде, занатства, туризма, угоститељства и трговине.
Одбор разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на финансирање послова Општине, таксе, накнаде и друге јавне приходе, програме развоја делатности за које је надлежна Скупштина, буџет, одлуку о завршном рачуну буџета, зајмове и задуживање Општине и друга економско-финансијска питања, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљења о предлозима других овлашћених предлагача.

Чланови одбора:
1. Милан Ранђеловић из Бабушнице,
2. Миљана Миленковић из Бабушнице,
3. Ивана Виденовић из Бабушнице,
4. Владимир Мишић из Бабушнице,
5. Родољуб Видановић из Камбелевца.