Одсек за финансије и локалну пореску администрацију

Одсек за финансије и локалну пореску администрацију
Шеф Одсека:Драгана Јовановић Ђорђевић
Телефон: +381 (0)10 385 112 локал 129У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ, у ОДСЕКУ за финансије и локалну пореску администрацију, обављају се послови:

- доношење буџета и завршног рачуна,
- послови трезора који обухватају припрему и евидентирање захтева корисника буџета,
финансијско планирање и управљање средствима у трезору, израду и контролу налога за
плаћање, праћење наменског трошења средстава и послови благајне,
- послови буџетског рачуновдства и израда рачуноводствених извештаја,
- праћење пословања јавних предузећа и контрола цена комуналних услуга;
- утврђивање и наплата јавних прихода, пријем пореских пријава, одређивање висине локалних такси и накнада, доношење решења о порезу на имовину, порезу на катастарски приход од пољопривредне делатности и осталих пореза, послови пореског извршења, редовна и принудна наплата