Локални регистар извора загађивача

Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници који испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима као што је наведено у Правилнику о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Сл. гласник РС, бр. 91/2010, 10/2013 и 98/2016)  Прилог бр. 1 - Листа 2 – Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања.

За потребе извештавања о отпаду достављају се подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се производи у постројењу делатности наведених у Прилогу бр. 1 – Листа 2.

Потребно је у складу са Упутством у електронској форми попунити приложене обрасце и материјал доставити најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године и то на следећи начин:

1. Један комплет образаца у папирној форми, укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране ооговорног лица, на адресу:

Општинска управа општине Бабушница
Одељење за финансије и ванпривредне делатности
Одсек за локални економски развој и јавне набавке
Ул. Ратка Павловића бр. 1
18 330 Бабушница

2. Један комплет образаца електронски на е-mail адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Подаци за Локални регистар се достављају на следећим обрасцима:
- Образац бр. 1 – Општи подаци о извору загађивања
- Образац бр. 2 – емисије у ваздух
- Образац бр. 3 – емисије у воде
- Образац бр. 4 – емисије у земљиште
Образац бр. 5

Контакт телефон за додатне информације: 010/385-112.

Р.БР. ДОКУМЕНТ ПРЕУЗИМАЊЕ
1. Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података .pdf
2. Упутство регистра извора загађивања .pdf
3. Прилог 1 - Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање .pdf
4. Прилог 2 - Списак загађујућих материја .pdf
5. Прилог 3 – Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у завиности од делатности .pdf
6. Прилог 4 – Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности .pdf
7. Образац бр. 1 – Општи подаци о извору загађивања .xls
8. Образац бр. 2 – Емисије у ваздух .xls
9. Образац бр. 3 – Емисије у воде .xls
10. Образац бр. 4 – Емисије у земљиште .xls
11. Образац бр. 5 - Управљање отпадом .xls

Р.БР. НАЗИВ ФИРМЕ

PРЕУЗИМАЊЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1.  Tigar Tyres d.o.o. Pirot .zip 
2.