Организационе јединице

НАРАТИВНИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ

Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје надлежности утврђене законом и Статутом Општине.
Органи општине су: Скупштина општине, Председник Општине, Општинско веће и Општинска управа.

Организациона структура Општинске управе

У Општинској управи, за вршење сродних послова образују се унутрашње организационе јединице:

1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ, у чијем саставу су одсеци:
ОДСЕК за финансије и локалну пореску администрацију
ОДСЕК за урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове
- ОДСЕК за привреду, локални економски развој, јавне набавке и заштиту животне средине

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ у чијем саставу су одсеци:
- ОДСЕК за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове
- ОДСЕК за послове матичних књига, личних стања грађана и послове месних канцеларија.

-  ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦАОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА