Jавна набавка мале вредности добара- НАБАВКА КАМИОНА САНДУЧАРА, КИПЕРА

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/2012,14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара,
број 404-131/2019-4

-НАБАВКА КАМИОНА САНДУЧАРА, КИПЕРА-

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.

09. септембар 2019. године.