Отворени поступак јавне набавке добара – набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 32, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-25/2020-4

Набавка добара – набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Бабушница.
Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
26. фебруар 2020.