Jавна набавка мале вредности добара – набавка возила за превоз деце предшколске установе „Дечја радост“

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА – ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-76/2020-4

набавка возила за превоз деце предшколске установе „Дечја радост“

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
15. јул 2020. године