Јавна набавке мале вредности - Лични пратилац детета

Сагласно одредбама члана 39а, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-81/2020-4 

Набавка услуге социјалне заштите – Лични пратилац детета

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
13. август 2020. године