Jавна набавка мале вредности услуга - услуга надзора над извођењем радова на изградњи улице Борисава Стефановића

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама   ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК
упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

број 404-50/2018-1

услуга надзора над извођењем радова на
изградњи улице Борисава Стефановића, општина Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
25.06.2018. године