Jавна набавка мале вредности услуга - услуге директних тв преноса седница СО Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама   ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК

упућује позив за подношење  понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-72/2018-1

Набавка услуге директних тв преноса седница СО Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
07. август 2018. године