Јавна набавка велике вредности радова - радови на санацији фасаде и прозорских отвора на објекту фискултурне сале ОШ Деспот Стефан Лазаревић у Бабушници

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у отвореном поступку
јавне набавке број 404-84/2019-4

Набавка радова – Радови на санацији фасаде и прозорских отвора на објекту фискултурне сале ОШ Деспот Стефан Лазаревић у Бабушници

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
21. јун 2019. године