Јавна набавка мале вредности - услуге израде Елабората геотехничких услова и израда Саобраћајног пројекта за постављање привремене саобраћајне сигнализације

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама   ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

број 404-20/2018-1

услуге израде Елабората геотехничких услова и израда Саобраћајног пројекта за постављање привремене саобраћајне сигнализације

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
13.април 2018. године