Јавна расправа за доношење Одлуке о буџету општине Бабушница за 2019. годину

Р е п у б л и к а С р б и ј а
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 400-134/2018-2
04.12.2018. године
Б А Б У Ш Н И Ц А

ПОШТОВАНИ ГРАЂАНИ

    Дана 01.08.2018. године председница општине Бабушница позвала је грађане општине Бабушница да својим предлозима и сугестијама узму учешће у поступку израде Одлуке о буџету општине Бабушница за 2019.годину. Позивно писмо објављено је на сајту општине Бабушница.

     На овај начин , општина Бабушница започела је поступак спровођења јавне расправе за доношење Одлуке о буџету општине Бабушница за 2019. годину у складу са Законом о локалној самоуправи, посебно у делу који се односи на планирање инвестиција које треба планирати у наредној години, чиме се обезбеђују права грађана да непосредно управљају јавним пословима од заједничког и општег интереса за све грађане општине Бабушница.

    Служба буџета у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову област припремила је нацрт Одлуке о буџету општине Бабушница за 2019. годину у законски прописаном року и доставила га Општинском већу на усвајање. Нацрт је 15.10.2018. године постављен на огласној табли у приземљу Општине Бабушница, тако да су сви грађани благовремено могли да се упознају са његовим садржајем, а то још увек могу да учине.

   У поступку континуираног спровођења јавне расправе Општина Бабушница позива све заинтересоване грађане општине Бабушница да у понедељак 10.12.2018.године у 12 часова дођу у салу 2 општинске зграде и узму активно учешће у поступку припреме Одлуке о буџету општине Бабушница за 2019. годину. Услучају спречености можете и наредних дана, а пре усвајања Одлуке на Скупштини давати предлоге и сугестије у писаној или усменој форми преко Одељења за привреду и финансије – Одсек за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Бабушница, шеф Одсека Негосава Костић, ул. Ратка Павловића бр. 1, 18330 Бабушница.

     Поштовани грађани, својим конструктивним и позитивним ставом у поступку израде буџета, и сами ћете активно учествовати у креирању локалне политике развоја, планова и програма, који треба да се реализују у наредној години и којим се стварају услови за бржи развој наше општине.

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
Слађана Николић

05. децембар 2018. године