ЈАВНЕ НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Адаптација и санација пумпног постројења ПС1 и ПС2 јавног водовода МЗ Калуђерево, Радошевац и Вава


Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама   ( „Службени гласник РС“ , број 124/12
, 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

број 404-21/2018-1

адаптација и санација пумпног постројења ПС1 и ПС2 јавног водовода за МЗ Калуђерево, Радошевац и Вава

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
18. април 2018. године

Јавна набавка мале вредности - услуге израде Елабората геотехничких услова и израда Саобраћајног пројекта за постављање привремене саобраћајне сигнализације

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама   ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

број 404-20/2018-1

услуге израде Елабората геотехничких услова и израда Саобраћајног пројекта за постављање привремене саобраћајне сигнализације

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
13.април 2018. године

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/2012,14/15 и 68/15 ) Наручилац : ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности б

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама         ( „Службени гласник РС“ , број 124/2012,14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-30/2018-4

набавка канцелариског материјала за потребе општинске управе
општине Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
11. мај 2018. године