Обавештење у вези остваривања права на новчану помоћ за ученике и студенте са сметњама у развоју и са инвалидитетом

Чланом 10. Правилника о стипендирању и другим врстама помоћи студентима и ученицима са територије општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, бр. 39/2021) прописана је новчана помоћ за ученике и студенте са сметњама у развоју и са инвалидитетом за покривање дела трошкова путовања за себе и пратиоца и новчана помоћ за исхрану и друге текуће расходе за које нису обезбеђена средства у буџету Републике Србије.
ОПШТИНСКА УПРАВА БАБУШНИЦА ПОТСЕЋА ДА СЕ, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 11. НАВЕДЕНОГ ПРАВИЛНИКА, ЗАХТЕВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПУТОВАЊА ЗА СЕБЕ И ПРАТИОЦА И НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА ИСХРАНУ И ДРУГЕ ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ ЗА КОЈЕ НИСУ ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА У БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПОДНОСЕ ОДСЕКУ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТУ УПРАВУ И ПОСЛОВЕ МАТИЧНИХ КЊИГА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ У ТОКУ СЕПТЕМБРА МЕСЕЦА.
УКОЛИКО ЗАХТЕВ БУДЕ ПОДНЕТ КАСНИЈЕ, ОВО ПРАВО СЕ ОСТВАРУЈЕ ОД МЕСЕЦА У КОМЕ ЈЕ ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ПА ДО КРАЈА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ.

15. септембар 2022. године

Обавештење за грађане

Обавештавају се грађани да  услед преласка на нови информациони систем и обуке радника

ОД ПОНЕДЕЉКА 12.09.2022.г. ДО ЧЕТВРТКА 15.09.2022.г.
ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА
НЕЋЕ РАДИТИ СА СТРАНКАМА
У ПЕРИОДУ ОД 09:00 ДО 15:00 САТИ

09. септембар 2022. године

Обавештење за ученике и студенте у вези издавања уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства

Општинска управа Бабушница обавештава ученике и студенте да је и даље надлежна за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства, које ученици односно студенти, поред остале документације, прилажу приликом подношења захтева за остваривање права на дом ученика односно студентски дом, ученичку, студентску стипенцију, ученички или студентски кредит итд.
У складу са Законом о општем управном поступку Општинска управа издаје ова уверења на основу чињеница, односно података о којима не води службену евиденцију, а које је потребно утврдити у доказном поступку.
Потребне податке у доказном поступку може да поднесе сама странка или да Општинска управа прикупи доказе по службеној дужности.
С обзиром да је сада прикупљање података по службеној дужности од појединих органа искључиво електронски путем каква је, примера ради комуникација између Општинске управе са Републичким Геодетским заводом -  Службе за катастар непокретности у Бабушници и комуникација између ове Службе и Службе у Пироту, обрада захтева који Општинска управа достави Републичком Геодетском заводу може да потраје и до неколико дана или дуже.
ИЗ НАВЕДЕНОГ РАЗЛОГА ОПШТИНСКА УПРАВА БАБУШНИЦА ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ ДА НЕЋЕ МОЋИ ИСТОГ ДАНА, КАДА УЧЕНИК ОДНОСНО СТУДЕНТ ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПРОСЕЧНОМ ПРИХОДУ ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА, ТО УВЕРЕЊЕ И ИЗДА ТОГ ДАНА, КАКО ЈЕ ТО, УГЛАВНОМ, БИЛА ПРАКСА ДО САДА И МОЛИ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ ДА ОБРАТЕ ПАЖЊУ НА РОКОВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЊИХОВИХ ПРАВА, А САМИМ ТИМ И ДА ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ДОСТАВЉАЈУ ЗАХТЕВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА У СКЛАДУ СА ГОРЕ НАВЕДЕНИМ РАЗЛОЗИМА.

07. септембар 2022. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ТРЕТМАНА ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ - ТРЕТМАН СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА И КРПЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Предузеће АВЕНИЈА МБСНС1 обавештава грађане Бабушнице да ће третман сузбијања комараца, спроводити са земље, а обухватиће територију општине Бабушница, и то територију градског насеља Бабушнице, третирањем површина на којима се ове јединке задржавају.
Третманом ће бити обухваћена места која су третирана и код ларвицидног третмана комараца (обале дуж речног корита реке Лужнице од Доњег Стрижевца до Драгинца приближне дужине 6,4 километара у појасу од 10 метара са једне и друге стране, подручја око стајаћих вода и бара) као и паркови, дворишта и игралишта основне школе, средње школе и предшколске установе, старо фудбалско игралиште, стадион, спортски терени, зелене површине око купалишног комплекса Третиране површине обухватају око 20 ха.
Акција ће бити изведена у четвртак 01.септембра 2022 године у временском интервалу од 19 до 22 часа.
Третман сузбијања крпеља обавља ће се на озелењеним и парковским површинама дана 01.септембра 2022 године.
Текст целог обавештења можете преузети овде.

26. август 2022. године